ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Ε


Αθήνα, 29-11-2006
Αριθ. Πρωτ.:127856/Γ7
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Δ/νση: Ερμού 15   101 85 Αθήνα
Πληροφορίες: Μαρία Σωτηράκου, Ευάγγελος Κούκλης
Τηλέφωνο: 2103245750
fax: 2103238425
E-mail: t05sde1@ypepth.gr


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Κοιν.:Όπως Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση   της  Υ.   Α.   66272/Γ7/4-7-2005   περί   Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 1892/90 άρθρο 3 (ΦΕΚ 101Α) περί Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
ίδρυσης Κέντρων Π.Ε..

 1. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 ΤΑ / 13-2-2002) άρθρο 8 παρ. 2 περί οργανωτικών
  θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.
 2. Την Υ,Α. 57905/Γ2/4-6-2002 (ΦΕΚ 745/τΒ΄714-6-02) περί ρύθμισης θεμάτων
  λειτουργίας των ΚΠΕ και καθηκόντων των απασχολουμένων σε αυτά και των
  Υπευθύνων Π.Ε. των τοπικών Δ/νσεων.
 3. Την Υ.Α. 4867/1992 περί σχολικών δραστηριοτήτων
 4. Την Υ.Α. 47587/Γ7/16-5-2003 (ΦΕΚ 693 τΒ΄/3-6-03)

6.Την    Εγκύκλιο     100496/Γ7/18-9-03     περί    Εθνικών    Θεματικών    Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 1. Τις ιδρυτικές Υπουργικές Αποφάσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  όλης της χώρας
 2. Το ενδιαφέρον πολλών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων για την
  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 3. Την ανάγκη υποστήριξης των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
  την ανάγκη ανοίγματος του Σχολείου στην Κοινωνία

10.     Τα  πορίσματα του   12ου  Πανελληνίου  Συνεδρίου  Εκπαιδευτικών  Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εξής:

Η ενότητα Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

Α. Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι δυνατόν να δημιουργηθούν από Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. φορείς (Ε.Ι.Ν., Π.Ι. κ.ά.), φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη Κερδοσκοπικές, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντάσσονται στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία έγκρισης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τα νέα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η εξής:

Ο φορέας – ιδρυτής του δικτύου, υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η οποία έχει την αρμοδιότητα έγκρισης λειτουργίας του Δικτύου, Το αίτημα συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

1.      Τη σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου

 1. Τον τίτλο και τις θεματικές ενότητες του δικτύου. Η θεματολογία πρέπει να συμβαδίζει με τη θεματολογία των εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τα σχολικά   προγράμματα   ΠΕ   και   να   δίνεται   έμφαση   στα   σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 2. Τους σκοπούς και τους στόχους του δικτύου, σε σχέση με τις γνώσεις,   τις    δεξιότητες,   τον   κριτικό   τρόπο    σκέψης   και   τον   αξιακό προσανατολισμό των μαθητών, την ανάληψη φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων κ.ά.
 3. Το αντικείμενο και τη  μεθοδολογία της εργασίας. Η ΠΕ είναι διεπιστημονική, ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία, δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βιωματική προσέγγιση, ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ομαδική εργασία.   Το   δίκτυο   πρέπει  να   ενθαρρύνει   την   ελευθερία   της   επιλογής υποθεμάτων,   τα   οποία   σχετίζονται   με   τα   τοπικά   περιβάλλοντα   και   τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
 4. Τη διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Η διάρκεια πρέπει να είναι 2-3 έτη προκειμένου να υλοποιηθούν οι διάφορες φάσεις εξέλιξης του δικτύου (προεργασία, δηλώσεις συμμετοχής, συντονιστικές και επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών, συμπράξεις σχολείων και μαθητικές συναντήσεις, εκπαιδευτικό υλικό, αξιολόγηση κ.λπ.).
 5. Τις συμμετοχές. Ως λογικός αριθμός συμμετοχών θεωρείται ο αριθμός των 20 περίπου σχολείων κατά την έναρξη και των  120 περίπου με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του.
 6. Τη    Συντονιστική    Επιτροπή:    Το    συντονισμό    του    Δικτύου αναλαμβάνει   φορέας   του   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   (Διευθύνσεις   Α/θμιας   και   Β/θμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ/νση ΣΕΠΕΔ).

Η Συντονιστική Επιτροπή που συγκροτείται είναι εννεαμελής και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Υπευθύνους ΠΕ, δύο μέλη Παιδαγωγικών ομάδων ΚΠΕ και έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ, αποτελείται δε  από:

i. Τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Δικτύου, ο οποίος είναι Διευθυντής ή Υπεύθυνος Π. Ε. Διεύθυνσης Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης ή μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ, ή εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ο οποίος ορίζεται από τον Συντονιστικό Φορέα.

ii. Τον Αντιπρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, ο οποίος μπορεί να είναι και εκπρόσωπος συνεργαζόμενου, μη κυβερνητικού φορέα,

iii. Τον Γραμματέα της Επιτροπής

iv. Τον Ταμία της Επιτροπής ο οποίος είναι Υπεύθυνος Π. Ε. Διεύθυνσης Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης ή μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ, και

v.    Πέντε μέλη.

Από τους ανωτέρω, το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής μόνο σε ένα εθνικό θεματικό δίκτυο.

Οι Υπεύθυνοι ΠΕ και τα στελέχη των ΚΠΕ, δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη σε περισσότερες από 2 Συντονιστικές Επιτροπές εθνικών θεματικών δικτύων.

 1. Τα   μέλη  της  Παιδαγωγικής  Ομάδας  που   θα  συνεπικουρεί  το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου.
 2. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που σχεδιάζει να εφαρμόσει το δίκτυο για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.
 3. Το επικοινωνιακό πλαίσιο  (τρόποι επικοινωνίας, φυλλάδια, συναντήσεις κ.λπ.).
 4. Τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης  (αρχικής, διαμορφωτικής και τελικής).
 5. Οικονομικά — Χρηματοδότηση  (ρεαλιστικός προϋπολογισμός με κατηγορίες δαπανών, πηγές κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής έχει την ευθύνη της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής ανά τρίμηνο και εκτάκτως, όποτε υπάρξει ανάγκη. Επίσης έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον Ταμία, της υποβολής στο Συντονιστικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τριμηνιαίων δελτίων με τα έσοδα και τα έξοδα του Δικτύου. Η οικονομική διαχείριση των Δικτύων που συντονίζουν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται από τις Διαχειριστικές Επιτροπές των Κέντρων αυτών.

Η Συντονιστική Επιτροπή έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του δικτύου και οικονομικού απολογισμού συνοδευόμενου από τα σχετικά παραστατικά, στο Συντοντστικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ενημερώνει όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες της χώρας για τα εθνικά θεματικά δίκτυα, των οποίων η λειτουργία έχει εγκριθεί.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των Εθνικών Θεματικών Δικτύων θα τίθεται υπό την έγκριση της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ…

Στις Συντονιστικές Επιτροπές των Δικτύων που ήδη λειτουργούν ορίζεται και συμμετέχει εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ…

Η ενότητα Β’ αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Περιφερειακά ή Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα Περιφερειακά Δίκτυα αναπτύσσονται σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ τα. Τοπικά σε επίπεδο Νομού και έχουν διάρκεια 2-3 χρόνια.

Τα Περιφερειακά ή Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντάσσονται στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία έγκρισης για τα Περιφερειακά ή Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η εξής:

Ο συντονιστικός φορέας του δικτύου, που μπορεί να είναι Κέντρο ΠΕ ή τοπική Διεύθυνση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλει αίτημα στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περιφερειακή για τα Περιφερειακά Δίκτυα ή Τοπική για τα Τοπικά Δίκτυα) η οποία έχει την αρμοδιότητα έγκρισης λειτουργίας του Δικτύου. Το αίτημα συνοδεύεται από τα ίδια στοιχεία, όπως ανωτέρω, με τις εξής τροποποιήσεις:

 1. Συμμετοχές. Ως λογικός αριθμός συμμετοχών θεωρείται ο αριθμός των 5 περίπου σχολείων κατά την έναρξη και των 30 περίπου με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του.
 2. Συνεργάτες: Ο συντονιστικός φορέας μπορεί να αναπτύξει συνεργασίες με Κέντρα ΠΕ και Υπευθύνους ΠΕ, με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον. Η συμμετοχή Κέντρου ΠΕ ή Υπευθύνου ΠΕ προϋποθέτει τη συμμετοχή σχολείου της περιοχής του. Όλοι οι αρχικοί συνεργάτες πρέπει να δηλώνουν  εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον Συντονιστικό φορέα, ο οποίος συνυποβάλλει τις δηλώσεις αυτές στην αρμόδια Διεύθυνση.
 3. Η Συντονιστικη Επιτροπή: Στη Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν πέντε (5) μέλη. Οι τρεις (3) από αυτούς μπορεί να είναι Υπεύθυνοι ή εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, Υπεύθυνοι ΠΕ ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία που μετέχουν στο δίκτυο. Ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού φορέα προεδρεύει στην Επιτροπή. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι εκπρόσωποι των συνεργαζομένων φορέων που προαναφέρθηκαν.

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του δικτύου και οικονομικού απολογισμού στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περιφερειακή ή Τοπική).

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των θεματικών περιφερειακών ή τοπικών δικτύων θα τίθεται υπό την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Η ενότητα Γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

Γ΄ Διεθνή Θεματικά Δίκτυα Σχολείων

Τα Διεθνή Θεματικά Δίκτυα Σχολείων αναπτύσσονται σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών και προωθούν την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. διεθνώς.

Διεθνή Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών είναι δυνατόν

να δημιουργηθούν από Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. φορείς (Ε.Ι.Ν., Π.Ι. κ.ά.), φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μη Κερδοσκοπικές, Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Η ίδρυση Διεθνών Θεματικών Δικτύων Σχολείων από τους ανωτέρω φορείς ή/και η συμμετοχή των φορέων αυτών σε Διεθνή Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εγκρίνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Διεθνών Θεματικών Δικτύων ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ και έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του δικτύου και οικονομικού απολογισμού στη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.

Στις Συντονιστικές Επιτροπές των Δικτύων αυτών ορίζεται και συμμετέχει εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Όλα τα ήδη λειτουργούντα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις της Υ. Α. 66272/Γ7/4-7-2005 και τις τροποποιήσεις της.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ